Ana Sayfa Yazılar 26.02.2021 723 Görüntüleme

7256 Sayılı Yapılandırmayı İhmal Edenlere Yeni Bir Fırsat

ŞENOL DÖNDER

SMMM

T.C.  Hazine Ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı İç Genelgesi ( 2021 / 1 Sayılı)  ile,  süresi içerisinde yapılandırmaya müracaat edememiş mükelleflere kolaylık getirilmiştir.  Yine 7256 sayılı yasaya göre 31.08.2020 tarihi de dahil olmak üzere yapılandırmaya giren borçlarında,

  •  Birden fazla vergi dairesine borcu olan mükelleflerden bazılarının, 7256 sayılı Kanundan yararlanmak üzere sadece bir vergi dairesine yazılı olarak müracaatta bulundukları, diğer vergi dairelerine yazılı olarak müracaatta bulunmadıkları veya başvurularını borçlu oldukları vergi daireleri dışındaki vergi dairelerine yapmış olmaları nedeniyle
  • Gelir idaresi Başkanlığının internet adresi ya da e-devlet üzerinden süresi içinde başvuruda bulunmuş ancak borcu bulunmasına rağmen başvurularını sistemde öngörülen şekilde yapmamaları nedeniyle,
  • 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun Genel Tebliğinin “II/A- BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ” başlıklı bölümünde; “213 ve 6183 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişiler sorumlu oldukları tutarlar dikkate alınarak ilgili vergi dairesine yazılı başvuru yapmak suretiyle 7256 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanabileceklerdir. Dolayısıyla bu kişilerin Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi ve e-devlet üzerinden başvurmaları mümkün bulunmamaktadır.” düzenlemesine yer verilmiş olmasına rağmen, yine de sorumlu oldukları borçlarını yapılandırmak amacıyla Gelir idaresi başkanlığının internet adresi ya da e-devlet üzerinden başvuruda bulunan borçluların da olmasından dolayı,

Bu sebeplerden dolayı, Gelir idaresi Başkanlığının  internet adresi ya da e-devlet üzerinden başvuruda bulunan ve borcu bulunmasına rağmen başvurularını sistemde öngörülen şekilde yapmamaları nedeniyle borçları yapılandırılamamış mükelleflerin Kanundan yararlanmak için 1/3/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili vergi dairesine başvurmaları ve bu dairece önceki başvuruların teyit edilmesi halinde,

Gelir idaresi Başkanlığının internet adresi ya da e-devlet üzerinden, tüzel kişiliğin borçlarının yapılandırılması amacıyla başvuruda bulunduğunu belirten kanuni temsilcilerin, tüzel kişiliğin borçlarının yapılandırılması için 1/3/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) borçlu oldukları vergi dairelerine başvurmaları halinde sistem üzerinden gerekli sorgulamalar yapılmak suretiyle,

213 ve 6183 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler, yeminli mali müşavirler ve serbest muhasebeci mali müşavirler gibi amme borçlusu sayılan kişilerin bu sorumluluklarından kaynaklanan borçlarının yapılandırılması amacıyla 1/3/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili vergi dairelerine müracaat etmeleri halinde daha önce Başkanlığımız internet adresi ya da e-devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ile başvuruda bulunup bulunmadıklarına ilişkin gerekli sorgulama yapılarak süresinde başvuruda bulunduklarının tespiti halinde,

Bu borçların Kanun kapsamında yapılandırılması ve vergi dairelerince hazırlanacak ödeme planlarının ilgililere tebliğ edilmesi uygun görülmüştür.

Bu İç Genelge kapsamında yapılacak başvurular için 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun Genel Tebliğ ekinde yer alan dilekçelerden (2/A, 2/B, 2/C ve 2/D) uygun olanının kullanılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, bu şekilde başvuruda bulunması uygun görülen borçluların, 7256 sayılı Kanundan yararlanabil-meleri için tercih ettikleri ödeme seçeneğine uygun olarak, 1/3/2021 tarihi sonuna  kadar müracaat edilip ödemele-  rinin de  yapmaları gerekmektedir.

 

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil